Dorpsstraat 30a, 6681 BN Bemmel - T: 0481 461624

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Dit kan geschieden op verwijzing van huisarts, specialist of consultatieburo-arts, maar ook zonder verwijzing kan uw kind bij ons terecht. Onze praktijk beschikt over meerdere oefenruimtes en een grote hoeveelheid materialen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie

Wanneer uw kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt een behandelplan op, waarin de behandeldoelen in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt indien gewenst schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.


Behandeling

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

De oefen- /bewegingstherapie is daarom aangepast aan uw kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt in onze praktijk standaard bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden.

 

Samenwerking

Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Verwijzing niet nodig

Via de huisarts, consultatieburo-arts, jeugdarts of arts-specialist worden kinderen verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie wordt echter ook zonder verwijzing tot een bepaald maximum vergoed door de zorgverzekeraar.

Voorkeurshouding

Sinds het advies rugligging voor baby's is er een toename van kinderen met scheefgroei van de schedel als gevolg van een voorkeurshouding. Het kind ligt dan bijvoorbeeld vaak met het hoofd naar dezelfde kant gedraaid. Omdat de schedel in de eerste maanden nog erg vervormbaar is, kan dit een afplatting aan de linker- of rechterkant veroorzaken. Dit wordt plagiocephalie genoemd. Soms is het hele achterhoofd erg plat door het veel op de rug liggen. In dit geval wordt over brachycephalie gesproken. Beide vormen kunnen ook gecombineerd voorkomen.

Kinderfysiotherapie

Per jaar zijn er ca 18.000 kinderen met een plagiocephalie (scheef hoofdje). Hiervan herstelt 25% niet spontaan. Door kinderfysiotherapie (al dan niet in combinatie met een redressiehelm) zien wij vaak een verbetering van de afplatting als het kind jonger is dan 4 maanden.

Thuis oefenen

Heel belangrijk is dat de baby, als hij wakker is, al na een paar weken toch regelmatig even onder toezicht op de buik wordt gelegd. Dan stimuleer je de nek- en rugspieren tot een goede symmetrische ontwikkeling en is de druk van het hoofdje af.

Redressiehelm

Als het hoofd erg scheef is, is het soms nodig dat er rond de 5-6 maanden een helm aangemeten wordt. Deze helm moet de hele dag gedragen worden. De afgeplatte kant van de schedel krijgt in de helm de ruimte om uit te groeien zodat het hoofdje ronder wordt.

Prettiger is natuurlijk om dit te voorkomen en tijdig aan de bel te trekken!